دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

Project # 8

Project # 8

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

Project # 5

Project # 5

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

Project # 6

Project # 6

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

Project # 7

Project # 7

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)